SAMMENLIGN STRØMPRISER NEMT OG HURTIGT

Grunnleggende om elektrisk energi for nybegynnere

Forside > Guides > Grunnleggende om elektrisk energi for nybegynnere

Oppdatert: 27. mars 2024

Elektrisk energi er en sentral del av hverdagen vår, og dette emnet fortjener en grundig forståelse. Elektrisk energi genereres ved å omforme andre typer energi, for eksempel kjemisk, varme eller mekanisk energi, til elektrisitet. Denne prosessen skjer i kraftverk som produserer strøm til privat- og offentlige formål.

Electric energy crackles and arcs between two metal conductors, creating a bright and dynamic display of power

I moderne samfunn finner vi elektrisk energi i nesten alle aspekter av livene våre, fra belysning og kommunikasjon, til transport og industrier. Det er viktig å være klar over de forskjellige måtene vi genererer og bruker elektrisk energi på, samt de miljømessige og økonomiske implikasjoner dette gir.

I denne artikkelen vil vi gi dere en grundig innføring i elektrisk energi, og gå gjennom de ulike metodene for generering, distribusjon samt de miljø- og samfunnsmessige aspektene av elektrisk energiproduksjon. Vi vil også se nærmere på hvordan bruken av elektrisk energi kan påvirke våre liv, samt mulighetene for bærekraftig og miljøvennlig utnyttelse av denne kraftige ressursen.

Hva er elektrisk energi?

Electric energy flows through power lines and lights up a city at night

Definisjon

Elektrisk energi er en form for energi som oppstår som et resultat av ladningsbevegelser, som for eksempel bevegelse av elektroner. Denne formen for energi kan omdannes til andre former for energi, slik som termisk energi og bevegelsesenergi, og er grunnlaget for mange av de teknologiene vi bruker i hverdagen.

Elektrisk energi kan være potensiell energi, som lagres i elektriske felt mellom ladde partikler, eller kinetisk energi som er knyttet til ladningsbevegelsen innenfor en leder. Noen eksempler på elektriske apparater som bruker elektrisk energi inkluderer lyspærer, ladere, vaskemaskiner og mobiltelefoner.

Hvordan den produseres

Elektrisk energi kan produseres på forskjellige måter, og vi vil kort gå gjennom noen av de mest vanlige metodene:

 1. Termisk kraftverk – her blir energi frigjort ved å brenne fossile brensler som kull, olje eller naturgass. Varmen som dannes brukes til å varme opp vann og produsere damp, som igjen driver en turbin koblet til en generator som produserer elektrisk energi.

 2. Vannkraft – her utnytter vi energien i fallende vannmasser til å drive turbiner som produserer elektrisitet. Vannkraftverk kan være store, med enorme demninger, eller små og lokale.

 3. Kjernekraft – dette involverer prosessen der atomkjerner deles (fisjon) for å frigjøre energi. Energi som frigjøres varmer opp vann og produserer damp, som igjen driver turbinene som produserer elektrisk energi.

 4. Vindkraft – vindmøller utnytter vindens kinetiske energi for å drive turbiner som produserer elektrisk energi.

 5. Solenergi – solcellepaneler, også kjent som fotovoltaiske celler, omdanner sollysets energi direkte til elektrisk energi.

Nedenfor er en oversikt over de ulike metodene og deres bidrag til elektrisitetsproduksjonen i Norge:

MetodeAndel av elektrisitetsproduksjonen
Vannkraft95%
Vindkraft3%
Termisk kraft1%
Solenergi<1%
Kjernekraft0%

For å sikre en bærekraftig fremtid er det viktig at vi fortsetter å utvikle og investere i fornybare energikilder og teknologier som forbedrer energieffektiviteten.

Typer elektrisk energi

Vekselstrøm (AC)

Vekselstrøm (AC) er en type elektrisk energi hvor strømmen endrer retning og amplitude periodisk. Dette skjer fordi spenningen i kilden veksler mellom positiv og negativ verdi. Vi ser vanligvis vekselstrøm i elektrisitetsforsyningen til våre hjem og arbeidsplasser. Vekselstrøm er lettere og billigere å produsere og distribuere over lange avstander sammenlignet med likestrøm.

AC-strømmen er klassifisert i tre faser:

 1. Enfaset vekselstrøm – Godt egnet for små apparater og utstyr som bruker opptil 3 kW strømforbruk.
 2. Trefaset vekselstrøm – Benyttes for større apparater og industrielle applikasjoner som krever høy strømstyrke. Denne typen strøm har tre separate ledere med forskjellige spenningsfasene.
 3. Polyfaset vekselstrøm – Består av flere faser og brukes i store kraftverk og høyspenningsnett.

Likestrøm (DC)

Likestrøm (DC) er en type elektrisk energi hvor strømmen kun flyter i én retning og har en konstant spenning. Dette innebærer at elektronene alltid beveger seg fra den negative polen til den positive polen. Vi finner typisk likestrøm i batterier, solcellepaneler og elektroniske apparater som datamaskiner og mobiltelefoner.

Fordeler ved DC-strømmen inkluderer:

 • Lavt energitap når det overføres over korte avstander
 • Mindre strålingsfare sammenlignet med AC-strøm
 • Foretrukket for lagring av elektrisk energi i batterier og kondensatorer

En kort sammenligning mellom AC- og DC-strøm presenteres nedenfor:

EgenskapVekselstrøm (AC)Likestrøm (DC)
StrømretningSkifter periodisk mellom to retningerFlyter konstant i samme retning
SpenningskurveSinusbølgeKonstant spenning
Energitap ved overføringLavt ved lange avstander, høyt ved korte avstanderLavt ved korte avstander, høyt ved lange avstander
Apparater og anvendelserHusholdningsapparater, elektriske nettverk, motorerBatterier, solceller, elektronikk

Så både AC- og DC-strøm har sine fordeler og ulemper, men begge typer elektrisk energi er nødvendige og brukes i mange forskjellige applikasjoner.

Bruk av elektrisk energi i Norge

Elektrisk energi er en viktig del av hverdagen i Norge. I dette avsnittet skal vi se nærmere på hvordan elektrisk energi blir brukt innenfor to hovedområder: husholdninger og industri.

Husholdninger

I norske husholdninger er elektrisk energi hovedkilden til oppvarming, belysning og drift av elektriske apparater. Vi skal nå se nærmere på noen nøkkeltall for energibruk i norske hjem:

 • Oppvarming: 67% av all energi brukt i husholdninger går til oppvarming. Dette inkluderer både romoppvarming og oppvarming av vann.
 • Belysning og elektriske apparater: Omtrent 20% av energibruken i husholdninger går til belysning og elektriske apparater, inkludert hvitevarer, underholdningselektronikk og annet utstyr.
 • Transport: De resterende 13% av energibruken i husholdninger går til transport, hovedsakelig elbiler.

Industri

Norsk industri er en storforbruker av elektrisk energi, og bruker elektrisitet til en rekke formål, som produksjon, oppvarming og kjøling. Her er noen viktige data for energibruk i norsk industri:

 • Metallindustri: Metallindustrien står for omtrent 40% av all industriell energibruk i Norge. Her benyttes elektrisk energi hovedsakelig til elektrolyseprosesser og smelting av metaller som aluminium og ferrolegeringer.
 • Kjemisk industri: Kjemisk industri, inkludert olje- og gassforedling og produksjon av kunstgjødsel, bruker omtrent 25% av den totale industrielle energibruken. Prosesser som krever varme, kjøling og elektrisk kraft utgjør en stor del av energibehovet i denne sektoren.
 • Treforedling og papirindustri: Dette segmentet bruker rundt 15% av den totale industrielle energibruken i Norge. Elektrisk energi benyttes her til forskjellige formål, som oppvarming, tørking og bearbeiding av treprodukter og papir.

Som det fremkommer, er elektrisk energi en essensiell drivkraft for både husholdninger og industri i Norge. Med et stadig økende fokus på bærekraft og overgang til grønne energiløsninger, vil vi sannsynligvis se enda mer elektrisk energi i Norge i fremtiden.

Fordeler med elektrisk energi

Effektivitet

Vi kan trygt si at elektrisk energi er en av de mest effektive energiformene som er tilgjengelige for oss i dag. Elektrisk energi kan overføres over lange avstander med minimalt energitap, noe som gjør det til en ideell energikilde for en lang rekke bruksområder.

En viktig faktor i effektiviteten til elektrisk energi er den høye energiytelsen den har. I motsetning til mange andre energiformer, som bensin eller kull, er elektrisk energi lett å lagre, transportere og utnytte. Dette bidrar til at vi kan bruke elektrisk energi til alt fra å drive små elektroniske innretninger til å forsyne store befolkningssentre med strøm.

Noen fordeler med elektrisk energi inkluderer:

 • Fleksibilitet: Elektrisk energi kan enkelt konverteres til andre former for energi, for eksempel varme, lys og bevegelseskraft.
 • Skalerbarhet: Elektriske produkter og systemer kan enkelt skaleres opp eller ned, avhengig av behovet.
 • Praktisk: Elektrisk energi er enkel å oppnå og bruke, takket være den velutbygde infrastrukturen og tilgjengeligheten av teknologi.

Miljøvennlighet

Elektrisk energi har også klare miljøfordeler sammenlignet med fossile brensler. Når den genereres fra fornybare kilder som sol, vind og vannkraft, bidrar elektrisk energi til en redusert miljøpåvirkning. Dette fører til lavere CO2-utslipp og mindre avhengighet av ikke-fornybare ressurser.

Overgangen til elektrisk energi og bærekraftige energikilder har også vist seg å være fordelaktig i kampen mot klimaendringer, da det bidrar til å redusere den globale oppvarmingen og beskytte økosystemer.

For å illustrere dette, kan vi se på CO2-utslipp per energikilde i tabellen nedenfor:

Energi kildeCO2-utslipp (g/kWh)
Kull820-1070
Naturgass490-650
Vannkraft0-50
Vindkraft0-50
Solenergi (solcelle)0-50

Som tabellen viser, er CO2-utslippene fra fornybare elektriske energikilder betydelig lavere enn de fra fossile brensler.

Sammenfattet utgjør effektivitet og miljøvennlighet to av de mest overbevisende fordelene med elektrisk energi. Gjennom å satse på elektrisk energi fra fornybare kilder hjelper vi både å redusere energitap og utslipp, samt å sikre en mer bærekraftig fremtid for kommende generasjoner.

Utfordringer med elektrisk energi

Elektrisk energi er en nøkkelressurs og drivkraft for moderne samfunn. Men det finnes også utfordringer knyttet til produksjon, lagring og overføring av elektrisk energi. I denne delen skal vi se nærmere på to av disse utfordringene.

Energilagring

En av de største utfordringene med elektrisk energi er å lagre den effektivt og i tilstrekkelige mengder. Dette er spesielt viktig ved bruk av fornybare energikilder som sol- og vindkraft, ettersom disse er ustabile og ikke alltid produserer energi når den trengs mest.

Vi har flere kjente teknologier for energilagring:

 1. Batterier: Den mest kjente formen for energilagring er batterier, som for eksempel litium-ion batterier. De har blitt stadig mer effektive, men har begrenset lagringskapasitet og kan være kostbare.
 2. Pumped storage: Dette innebærer å pumpe vann opp i et høyere reservoar og deretter slippe det ned gjennom turbiner når energi trengs. Det er en effektiv og miljøvennlig metode, men krever store investeringer og egnet geografi.
 3. Flywheel: Denne metoden lagrer energi i form av roterende bevegelse i et hjul. Det er en mekanisk metode som kan lagre store mengder energi, men krever høy presisjon og gode materialer for å være effektivt.

Overføringsnettverk

For å kunne levere elektrisk energi til sluttbrukere, er vi avhengige av effektive overføringsnettverk. Disse nettverkene må opprettholde en balanse mellom energiproduksjon og forbruk for å unngå strømbrudd og ustabilitet i nettet. Det er flere utfordringer knyttet til dette:

 • Aldring av infrastruktur: Mange av de eksisterende overføringslinjene og kraftstasjonene er gamle og kan være utsatt for feil og brudd. Dette krever investeringer i vedlikehold og oppgraderinger for å sikre et stabilt nett.
 • Kapasitetsbegrensninger: Ved økende etterspørsel etter elektrisk energi kan eksisterende nettverk bli overbelastet. Dette krever investeringer i utvidelser og nye linjer.
 • Integrering av fornybare energikilder: Integrering av ustabile, fornybare energikilder, som sol- og vindkraft, kan være en utfordring da de ofte er lokalisert langt fra forbrukerne. Dette krever investeringer i nye overføringslinjer og teknologi som kan håndtere variabiliteten i produksjonen.

Selv om det finnes utfordringer knyttet til elektrisk energi, fortsetter forskning og utvikling av ny teknologi og infrastruktur å bidra til en mer bærekraftig og effektiv energiproduksjon og -distribusjon.

Denne guiden er forfattet av:

Marie Beck Hairing Enemark
Spesialiserer seg i å skrive guider om elektrisitet og elbiler

Utdanning:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-student ved Aarhus Universitet

Forfatter & eier

Se profil