SAMMENLIGN STRØMPRISER NEMT OG HURTIGT

Utforsking av solkraft som et bærekraftig valg

Forside > Guides > Utforsking av solkraft som et bærekraftig valg

Oppdatert: 27. mars 2024

Solkraft er en bærekraftig energikilde som blir stadig mer populær og integrert i våre daglige liv. Ved å utnytte solens stråler, kan vi skape miljøvennlig energi som ikke påvirker det globale klimaet negativt. Som følge av teknologiske fremskritt og økt infrastruktur, blir tilgangen til denne formen for energi enklere og mer kostnadseffektiv for både private husholdninger og bedrifter.

A bright sun shines down on a field of solar panels, capturing the energy of the sun's rays

I løpet av de siste tiårene har vi sett en betydelig vekst i bruken av solkraft, og Norge er intet unntak. Med vannkraft som landets hovedkilde for fornybar energi, har solkraftpotensialet i Norge vært noe oversett. Men det store potensialet for denne energitypen, kombinert med målet om en mer bærekraftig fremtid, skaper et behov for å utforske solenergiens muligheter.

Vi vil derfor ta en nærmere titt på den norske solkraftindustrien, dens utvikling, utfordringer og muligheter. Samtidig vil vi dykke dypere inn i hvordan solkraft fungerer, de forskjellige typene solcelleteknologier, og hvordan solenergi kan integreres i våre hjem og bedrifter for å bidra til en grønnere framtid.

Fordelene med solkraft i Norge

The scene shows solar panels glistening in the sunlight against a backdrop of Norwegian mountains and fjords

Reduserte strømkostnader

Solkraft kan bidra til reduserte strømkostnader for både husholdninger og bedrifter i Norge. Når vi installerer solcellepaneler på taket eller andre solrike områder, kan vi produsere vår egen energi og redusere bruken av strøm fra nettet. Dette fører til lavere strømregninger og mindre avhengighet av de tradisjonelle elektrisitetsleverandørene.

For eksempel:

 • En gjennomsnittlig norsk husholdning bruker 20 000 kWh per år
 • Med solcellepaneler kan vi produsere opp til 8 000 kWh per år
 • Dette reduserer strømregningen med 40 %!

Miljøvennlig energikilde

Solkraft er en miljøvennlig energikilde som ikke forårsaker klimagassutslipp. Når vi bruker solenergi i stedet for fossilt brennstoff som kull, olje og gass, bidrar vi til å redusere vår klimapåvirkning og ta vare på naturen. I tillegg bidrar solkraft til økt energisikkerhet og uavhengighet, da vi ikke er avhengig av import av fossile brensler.

Solkraftens bidrag til reduksjon av CO2-utslipp:

Energi kildeCO2-emisjoner per kWh produsert energi
Solkraft40-70g
Vannkraft50-100g
Gasskraftverk400-500g
Kullkraftverk800-1200g

Økonomiske insentiver og støtteordninger

Norge tilbyr flere økonomiske insentiver og støtteordninger som gjør det attraktivt å investere i solkraft. Vi kan dra nytte av disse ordningene for å redusere investeringskostnadene og øke lønnsomheten ved å installere solcellepaneler.

Noen av de mest populære støtteordningene inkluderer:

 1. Enova – Tilbyr støtte til solenergi-prosjekter i bedrifter, offentlig sektor og boligselskaper.
 2. Lokale energitiltak – Mange norske kommuner gir støtte til husholdninger som installerer solcelleanlegg.
 3. Skattefradrag – Enkelte solenergi-investeringer kan kvalifisere for skattefradrag gjennom Skattefunn-ordningen.

Ved å utnytte disse insentivene, kan vi gjøre solkraft enda mer økonomisk attraktiv og bærekraftig løsning for vår energibehov.

Ulike typer solkraftsystemer

Vi vil nå gi en kort oversikt over de ulike typene solkraftsystemer som er tilgjengelige på markedet. Vi har delt dem inn i tre hovedkategorier: Solcellepaneler på tak, Frittstående solcelleanlegg og Hybrid solkraftsystemer.

Solcellepaneler på tak

Solcellepaneler på tak er den mest kjente og vanlige typen solkraftsystem. Disse panelene monteres direkte på taket av bygninger og boliger, og er ideelle for små og mellomstore anlegg. Fordelene med solcellepaneler på tak er:

 • Enkel montering og tilkobling til eksisterende elektrisk infrastruktur
 • Minimalt med ekstra plassbehov
 • Redusert avhengighet av det lokale strømnettet

Frittstående solcelleanlegg

Frittstående solcelleanlegg er store, bakkebaserte systemer som krever en betydelig mengde ledig plass i nærheten av anlegget som skal motta strøm. Disse anleggene brukes ofte for større, industrielle anlegg og kan produsere store mengder elektrisitet. Fordelene med frittstående solcelleanlegg inkluderer:

 • Større areal for produksjon av solkraft
 • Mer effektiv produksjon grunnet optimal vinkel på solpanelene
 • Mulighet for enklere vedlikehold og oppgraderinger

Hybrid solkraftsystemer

Hybrid solkraftsystemer kombinerer solenergi med en annen energikilde, som for eksempel vindkraft eller bioenergi, for å øke forsyningen av elektrisitet og stabiliteten i strømforsyningen. Disse systemene er særlig nyttige i områder der solinnstrålingen varierer mye gjennom året. Fordelene med hybrid solkraftsystemer er:

 • Større energiproduksjon og effektivitet
 • Redusert avhengighet av ett enkelt energisystem
 • Mulighet for å koble sammen eksisterende kraftsystemer

Forskjellige solkraftsystemer passer ulike behov og situasjoner. Valget avhenger av tilgjengelig plass, energibehov og budsjett.

Installasjon av solkraftsystemer

Planleggingsprosessen

Når vi skal installere et solkraftsystem, starter prosessen med grundig planlegging. Først vurderer vi plasseringen av solcellepanelene for å sikre optimal solinnstråling. Vi tar hensyn til faktorer som skygge, vinkel og retning mot solen. Det er også viktig å vurdere lokale klimaforhold slik som snø og vind.

Neste trinn i planleggingen er å fastslå energibehovet til bygningen eller området som skal forsynes med solkraft. Dette kan gjøres ved å analysere strømforbruket gjennom året. Basert på dette kan vi anbefale den ideelle kapasiteten til solkraftsystemet.

Valg av riktig utstyr

Valg av riktig utstyr er avgjørende for suksessen til solkraftsystemet. Vi velger solcellepaneler, invertere og batterier basert på effektivitet, pålitelighet og levetid, samt systemets totale kapasitet og pris. Her er noen faktorer vi vurderer når vi velger utstyr:

 • Solcellepaneler: Vi ser på type solcelle (monokrystallinske eller polykrystallinske), effektivitet og produksjonstoleranse.
 • Invertere: Vi velger invertere basert på overordnede effektivitetsklassifiseringer og deres evne til å håndtere variasjoner i solinnstråling.
 • Batterier: Vi vurderer batteritype (f.eks. litium-ion eller blysyre), kapasitet og levetid, samt deres evne til å lagre energi produsert av solcellene.

Installasjonsprosedyrer

Når utstyret er valgt, og planleggingen er fullført, kan vi gå videre med installasjonsprosedyrene. Disse inkluderer de følgende trinnene:

 1. Montering av solcellepaneler: Vi monterer solcellepanelene i overensstemmelse med planlagt plassering og vinkel. Dette sikrer maksimal solinnstråling og energiproduksjon.
 2. Installasjon av invertere og batterier: Vi installerer invertere og batterier i et egnet rom som er beskyttet mot fukt og ekstreme temperaturer. Vi sørger også for at det er tilstrekkelig ventilasjon og at de er enkelt tilgjengelige for vedlikehold og overvåking.
 3. Elektrisk tilkobling: Vi kobler solcellepanelene, inverterne og batteriene til strømnettet i bygningen eller området som skal forsynes med solkraft. Vi sørger for at tilkoblingen er sikker og oppfyller gjeldende elektriske standarder.
 4. Testing og igangsetting: Til slutt, etter at alle deler av solkraftsystemet er installert og koblet sammen, utfører vi en grundig testing av hele systemet for å sikre at det fungerer som forventet og produserer tilstrekkelig energi. Vi vil også gi opplæring og veiledning, slik at brukerne kan overvåke og vedlikeholde systemet skikkelig over tid.

Utfordringer med solkraft i Norge

Lav solinnstråling i vintermånedene

I Norge kan solkraften være en utfordrende energikilde, spesielt i vintermånedene. På grunn av landets beliggenhet langt mot nord, får vi redusert solinnstråling i vinterperioden. Til tross for at vi har lange sommerdager med mye sol, så er det betydelig mindre solskinn i løpet av vinteren. Dette fører til at solkraftsystemer produserer mindre energi effektivt.

For å illustrere dette, kan vi se på følgende tabelldata:

MånedGjennomsnittlig solinnstråling (kWh/m²)
Januar0,5
Februar1,6
Mars3,2
April4,9
Mai6,2
Juni6,6
Juli6,1
August4,7
September3,0
Oktober1,4
November0,7
Desember0,3

Behov for lagring av energi

Siden solinnstrålingen varierer gjennom året, må vi kunne lagre overskuddsenergi produsert i sommer- og høstmånedene. For å maksimere bruken av solenergi, trenger vi effektive og kostnadseffektive lagringssystemer. Disse systemene kan inkludere batterilagring og andre teknologier for energilagring.

Men det er verdt å merke seg at investering i lagringsteknologier kan øke den totale kostnaden for solenergisystemer. Dette kan gjøre det vanskeligere for husholdninger og bedrifter å se den umiddelbare økonomiske fordelen ved å bytte til solenergi.

Regulatoriske hindringer

Solkraftindustrien i Norge møter også en rekke regulatoriske utfordringer. For å sikre en vellykket overgang til solenergi, må vi navigere gjennom det komplekse regelverket som styrer installasjon og bruk av solenergisystemer.

Noen av disse utfordringene inkluderer:

 • Behovet for tillatelser fra lokale myndigheter for installasjon av solcellepaneler
 • Krav til nett-tilkobling fra energiselskaper
 • Regelverk rundt elsertifikater og opprinnelsesgarantier for solenergiprodusenter

Vi må fortsette å arbeide med politiske beslutningstakere og bransjeaktører for å overvinne disse hindringene og skape en gunstig politisk og regulatorisk ramme for solkraft i Norge.

Denne guiden er forfattet av:

Marie Beck Hairing Enemark
Spesialiserer seg i å skrive guider om elektrisitet og elbiler

Utdanning:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-student ved Aarhus Universitet

Forfatter & eier

Se profil