SAMMENLIGN STRØMPRISER NEMT OG HURTIGT

Innblikk i strømproduksjonen i Norge

Forside > Guides > Innblikk i strømproduksjonen i Norge

Oppdatert: 27. mars 2024

I Norge er vi heldige som har tilgang til rikelige naturressurser, noe som gjør det mulig for oss å produsere strøm fra fornybare kilder som vann, vind og sol. Strømproduksjon i Norge er en viktig del av landets energisystem og økonomi. I denne artikkelen skal vi utforske hvordan strøm blir produsert og distribuert i Norge, samt de ulike energikildene som benyttes.

Norwegian hydropower plant with mountains, flowing river, and turbines in action

Vannkraft utgjør en stor del av Norges strømproduksjon, med cirka 96 % av all elektrisitet som kommer fra dette fornybare og miljøvennlige alternativet. Med over 1.600 vannkraftverk rundt om i landet, har Norge utnyttet sin geografiske beliggenhet og topografi for å maksimere produksjonspotensialet fra denne energikilden.

Selv om vannkraft dominerer, spiller også vindkraft og solenergi en rolle i strømproduksjonen i Norge. Vindkraft utgjør en stadig større andel av den totale energiproduksjonen, og landet har flere vindparker som forsyner tusenvis av husholdninger med strøm. Solenergien er fortsatt en relativt liten del av energimiksen, men med fremgang innen teknologi og prisreduksjon, blir solenergi et stadig mer attraktivt alternativ for vårt land.

Oversikt over strømproduksjon i Norge

An aerial view of Norwegian power plants and hydroelectric dams generating electricity

Viktigheten av fornybar energi

I Norge er vi heldige som har tilgang til rikelig med naturlige ressurser som gir oss muligheten til å produsere fornybar energi. Fornybar energi har blitt et nøkkelord i global energidebatt og det er med god grunn; fornybare energikilder er en bærekraftig og miljøvennlig måte å produsere strøm på. De reduserer klimagassutslipp betydelig og spiller en viktig rolle i å bekjempe klimaendringene. Vi i Norge er bevisste på dette ansvaret og utnytter de fornybare energikildene til det fulleste.

Hovedkilder til strømproduksjon

Norge er en av de største produsentene av vannkraft i verden og dette utgjør hoveddelen av landets strømproduksjon. Vannkraftverkene i Norge genererer over 95% av all strømproduksjon. Dette skyldes at vi har et stort antall elver og innsjøer samt betydelige nedbørsmengder som gir gode forutsetninger for vannkraftproduksjon.

Selv om vannkraft er den dominerende kilden til strømproduksjon i Norge, har vi også andre fornybare energikilder i bruk:

 • Vindkraft: I løpet av de siste årene har det skjedd en rask utbygging av vindkraftanlegg i Norge. Vindkraft utgjør en økende andel av strømproduksjonen og er en miljøvennlig energikilde som tar i bruk landets kystområder.

 • Solenergi: Selv om solenergi ennå ikke står for en stor andel av strømproduksjonen i Norge, vokser dette markedet stadig. Solenergi er en svært bærekraftig energikilde som i økende grad kan bli utnyttet takket være ny teknologi og solcellepaneler.

Tabellen nedenfor viser prosentandelen av de ulike energikildene i Norges strømproduksjon:

EnergikildeProsentandel
Vannkraft95%
Vindkraft4%
Solenergi1%

Sammen utgjør disse energikildene en større andel av Norges strømproduksjon og bidrar til at vi kan nå våre mål om en grønnere energiframtid.

Vannkraft som ryggraden i norsk strømproduksjon

Historisk utvikling

I Norge har vi en lang og stolt historie innen vannkraftproduksjon. Allerede på slutten av 1800-tallet så vi potensialet i våre kraftige elver og fosser. I 1890 ble Norges første vannkraftverk satt i drift, og siden den gang har vannkraft vært en viktig energikilde i det norske samfunnet.

Vi har gjennom tiden bygget ut flere vannkraftverk og økt vår strømproduksjon ved hjelp av denne fornybare energikilden. Norge er nå en av verdens ledende nasjoner innen produksjon av vannkraft, og vi er stolte over å kunne bidra til en mer bærekraftig energiproduksjon på globalt nivå.

Vår historiske utvikling innen vannkraftproduksjon:

 • 1890: Første vannkraftverk i drift
 • 1950: 77% av all norsk strømproduksjon kommer fra vannkraft
 • 1970: Over 90% av all norsk strømproduksjon kommer fra vannkraft
 • 2020: Over 95% av all norsk strømproduksjon kommer fra vannkraft

I dag har vi mer enn 1600 vannkraftverk i drift, som produserer om lag 140 TWh strøm årlig. Vannkraft står for hele 95% av vår totale strømproduksjon, noe som gjør oss til en ren og fornybar energinasjon.

Vi har en installert effekt på cirka 32 GW og en magasinkapasitet på over 80 TWh. Magasinkapasiteten er viktig for å sikre en stabil strømforsyning til befolkningen gjennom hele året, spesielt i lange, kalde vintre når strømforbruket øker.

Installert effektÅrlig produksjonMagasinkapasitet
32 GW140 TWh80 TWh

Vi forvalter våre vannkraftressurser på en forsvarlig og bærekraftig måte, noe som har gitt oss et sterkt fundament for å kunne møte de økende energibehovene i Norge og Europa. Med en stadig økende etterspørsel etter ren energi, vil vannkraften fortsatt være en sentral brikke i vårt energisystem og bidra til å redusere klimagassutslippene på globalt nivå.

Vindkraftens rolle i energimiksen

Vindkraft er en viktig del av energimiksen i Norge. Vår evne til å utnytte vindressursene våre har ført til økt interesse for denne formen for energiproduksjon.

Utbygging av vindparker

Siden vi satser på fornybare energikilder, jobber vi med å bygge flere vindparker. Disse parkene består av mange vindturbiner, som kan generere elektrisitet når vinden blåser. Noen av de største vindparkene i Norge inkluderer Fosen Vind, Ban Urk og Havøygavlen. Disse tre vindparkene produserer en betydelig mengde strøm, som bidrar til å redusere vårt nasjonale avhengighet av fossile brensler.

Her er en liste over noen fordeler ved vindenergi i Norge:

 • Vind er en fornybar energikilde, noe som betyr at den ikke vil bli brukt opp i løpet av vår levetid.
 • Vindkraftproduserende teknologi blir stadig mer effektiv og kostnadseffektiv.
 • Vindkraft kan bidra til å redusere CO2-utslippene, og redusere ulike forurensningsproblemer knyttet til produksjon av strøm fra fossilt brensel.
 • Vindkraft er en lav-påvirkning energikilde, så det har et mindre økologisk fotavtrykk enn mange andre alternativer.

Lokalsamfunnenes respons

Det er viktig å notere at byggingen av vindparker ofte møter motstand fra lokalsamfunnene der de planlegges. Bekymringer kan omfatte mulige negative effekter på nærliggende dyreliv og ødeleggelse av naturområder. Det er derfor nødvendig å adressere disse bekymringene gjennom samarbeid med lokale innbyggere og ved å gjennomføre grundig forskning og planlegging før byggingen begynner.

For å hjelpe med å forstå lokalsamfunnenes respons på utbygging av vindparker, kan vi se på følgende tilbakemeldinger fra innbyggere:

 • Noen innbyggere er entusiastiske over at vindkraft kan produsere ren energi med en langsiktig fordel for samfunnet.
 • Andre kan være bekymret for potensielle visuelle og akustiske forstyrrelser.
 • Jobbmuligheter som oppstår fra bygging og vedlikehold av vindparker kan være en positiv faktor for noen samfunn.

Det er vår plikt å veie både fordelene og bekymringene til lokalsamfunnene når vi planlegger og utvider vindkraftverk i Norge.

Solenergi i Norge

Potensial for solenergi

Selv om Norge ikke er kjent for å være et solrikt land, har vi faktisk et betydelig potensial for å produsere solenergi. I løpet av sommermånedene har vi lange dager med sollys, noe som gir gode muligheter for solcellepaneler. Som en del av EUs fornybare energimål har Norge forpliktet seg til å øke bruken av fornybar energi til 67,5% av total energibruk innen 2020. Solenergi kan bidra til å oppfylle dette målet.

 • Geografiske områder: Norge har flere geografiske områder med høyere solinnstråling, særlig i sør og sørøst. Disse områdene har større potensial for solar utbygging og solcelleinstallasjon.
 • Offentlige og private bygninger: Vi kan øke bruken av solenergi ved å installere solcellepaneler på taket av våre hjem, offentlige bygninger og kommersielle fasiliteter.
 • Integrert solenergi: Solenergi kan også integreres i byggematerialer som solcelle-glass og solcelle-fasader, noe som gir ytterligere potensial for energiproduksjon.

Teknologiske fremskritt og utfordringer

Teknologien bak solenergi har utviklet seg raskt, og det finnes mange innovative løsninger som kan hjelpe oss å utnytte potensialet for solenergi i Norge.

 • Høyere effektivitet: Nye solcelleteknologier, som PERC-celler og multijunction-celler, har høyere effektivitet enn tradisjonelle silisiumbaserte solceller. Dette betyr at vi kan produsere mer energi per solcellepanel, noe som er spesielt viktig i Norge der solinnstrålingen kan være begrenset.
 • Fleksible solcellepaneler: Vi ser også en økning i bruken av fleksible solcellepaneler, noe som gjør det enklere å installere solceller på ulike overflater, og åpner for flere bruksområder.
 • Energi lagring: Et av de største problemene med solenergi er at den er ikke-kontinuerlig, noe som betyr at vi må finne metoder for å lagre energi når solen ikke skinner. Grafen nedenfor viser hvordan energi lagring-teknologier som batterier og pumped hydro storage kan hjelpe oss å lagre og distribuere solenergi mer effektivt.
TeknologiFordelerUlemper
Batterier (f.eks. Litium-ion)Kompakt og enkel å installereHøyere kostnad og begrenset levetid
Pumped hydro storageStor lagringskapasitet og lang levetidKrever store vannressurser og infrastruktur

I løpet av de siste årene har flere offentlige og private aktører investert i forskning og utvikling av solenergiteknologi. Dette har ført til forbedret effektivitet, reduserte kostnader og økt konkurranseevne for solenergisektoren i Norge. Likevel må vi fortsatt overvinne noen utfordringer knyttet til klima, infrastruktur og politiske rammebetingelser før solenergi kan bli en mer dominerende del av vår energiproduksjon.

Fremtidens strømproduksjon i Norge

Innovasjon og nye energikilder

Når det gjelder fremtidens strømproduksjon i Norge, er det viktig at vi fokuserer på både innovasjon og nye energikilder. Selv om Norge allerede er ledende innenfor vannkraft, kan vi se på andre muligheter for å diversifisere energimiksen vår og sikre bærekraftig energiforsyning i fremtiden.

En av mulighetene er å satse på solenergi. Selv om solforholdene i Norge varierer, er det potensiale for solenergi, spesielt i Sør-Norge. Ved å investere i forskning og utvikling innen solteknologi, kan vi posisjonere oss som en ledende nasjon innenfor denne sektoren, og bidra til å redusere avhengigheten av fossile brensler.

I tillegg kan vi se på offshore vindenergi som en løsning for norske kystområder. Offshore vindparker kan generere betydelig strøm fra de sterke vindforholdene langs kysten. Dette vil også bidra til å redusere Norges CO2-utslipp og være en del av en grønnere og mer bærekraftig energifremtid.

Regjeringens mål for bærekraftig energiproduksjon

Regjeringen har også satt noen mål for bærekraftig energiproduksjon:

 • Redusere bruk av fossile brensler
 • Øke andelen fornybar energi
 • Styrke energieffektivisering

For å nå disse målene, har regjeringen satt i gang flere tiltak. Blant annet har de innført støtteordninger for investeringer i solenergi, energieffektiviseringsprogrammer for både husholdninger og næringsliv, og etablering av forskningssentre innen fornybar energi.

Her er en oversikt over noen av tiltakene:

TiltakFormål
introduksjon av elavgiftredusere energiforbruk og stimulere til energieffektivitet
støtteordninger for solenergiinvesteringer i solenergi og -teknologi
etablering av forskningssentreinnovasjon og forskning innen fornybar energi

Gjennom disse tiltakene og satsingene, sikter vi mot å utvikle en fremtidsrettet og miljøvennlig strømproduksjon som vil bidra til å bekjempe klimaendringene og skape en grønnere og mer bærekraftig fremtid for Norge.

Denne guiden er forfattet av:

Marie Beck Hairing Enemark
Spesialiserer seg i å skrive guider om elektrisitet og elbiler

Utdanning:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-student ved Aarhus Universitet

Forfatter & eier

Se profil