SAMMENLIGN STRØMPRISER NEMT OG HURTIGT

Hvor kommer strømmen fra?

Forside > Guides > Hvor kommer strømmen fra?

Oppdatert: 29. desember 2023

Hvad er Energi og Strøm?

Energi er kapasiteten som en fysisk enhet har til å utføre arbeid. Den finnes i mange forskjellige former, som kjemisk energi, termisk energi, elektrisk energi og mer. Strøm derimot, er en form for energi som involverer elektriske ladninger. Elektrisitet er både strømmen av elektroner og den elektromagnetiske energien som utstråles når elektriske strømmer brukes i ulike apparater.

Det finnes forskjellige måter å generere strøm på, og disse inkluderer bruk av fossile brennstoffer som kull og olje, fornybare energikilder som vindmøller og solceller, og kjernekraft. I Norge produseres strømmen hovedsakelig fra vannkraftverk, vindmøller, og i mindre grad solceller.

Strømproduksjonen i Norge kan grovt deles inn i følgende kategorier:

  1. Vannkraftverk: Dette er hovedkilden til elektrisitetsproduksjon i Norge, og står for omtrent 88% av landets totale kraftproduksjon1.
  2. Vindmøller: Vindkraft står for om lag 11% av Norges totale energiproduksjon. Ved inngangen til 2023 hadde Norge 65 vindparker med en installert kapasitet på 5073 MW, noe som tilsvarer om lag 16.9 TWh i et normalår1.
  3. Solceller: Solenergi utgjør omkring 1,5% av energiproduksjonen i Norge, selv om den utgjør en mindre del av energimiksen sammenlignet med vann- og vindkraft.1.

Det norske kraftsystemet er tett integrert med de andre nordiske systemene, både fysisk og gjennom markedsintegrasjon. Denne integrasjonen, sammen med vannkraftens fleksible natur, reduserer sårbarheten for svingninger i produksjonen mellom årstider og år.

Vi må anerkjenne at strøm er en avgjørende ressurs i vår hverdag, og vi er avhengige av en blanding av disse forskjellige energikildene for å opprettholde en stabil og bærekraftig strømforsyning.

Produksjon av Strøm

Det finnes mange metoder for å produsere strøm, og i dag skal vi se nærmere på noen av de mest vanlige metodene. For å levere en allsidig energiforsyning, er det viktig å ha en produksjonsmiks bestående av ulike energikilder og teknologier, inkludert vann, naturgass, atomkraft og avfall.

En av de reneste metodene for strømproduksjon er vannkraft. Ved å utnytte energien i fallende eller strømmende vann, kan vi produsere elektrisitet ved hjelp av turbiner. Dette skjer oftest i store demninger, der vannet holdes tilbake og kontrolleres for å skape en konstant og stabil energiflyt. I Nederland er vannkraft en viktig del av deres energiproduksjon.

Naturgass er en annen metode for strømproduksjon, som kommer fra underjordiske lagre, enten fra naturlige forekomster eller fra andre aktiviteter som olje- og kullutvinning. Naturgass kan brukes direkte til oppvarming og matlaging, men kan også brukes til å produsere elektrisitet i kraftverk.

Atomkraft er en metode som bruker atomenergi som kilde til å varme opp vann og skape damp som driver turbiner og generatorer for å produsere elektrisitet. Selv om atomkraft en gang var svært kontroversielt, er det en svært ren energikilde uten CO2-utslipp. Det er imidlertid bekymringer knyttet til prosessen for behandling og lagring av radioaktivt avfall.

En tredje metode er å brenne avfall og brensel fra forskjellige kilder. Dette kan skje i avfallsforbrenningsanlegg eller i kraftvarmeverk som bruker ulike typer organisk biomasse og avfall som brensel. Det er en metode som bidrar til å redusere mengden av avfall vi skaper og omforme det til energi isteden.

Vi kan se at det finnes mange forskjellige måter å produsere strøm på, og det er viktig at vi kombinerer disse for å sikre at vår energiforsyning er bærekraftig og miljøvennlig. Det er også avgjørende at vi fortsetter å utvikle og investere i nye teknologier for å garantere en grønn og ren energifremtid.

Kilder til Strøm

I Norge kommer vår strøm fra en rekke forskjellige kilder. Disse kildene kan deles inn i to hovedkategorier: fossile energikilder og fornybare energikilder.

Fossile energikilder, som kull, olje og gass, har tradisjonelt spilt en stor rolle i produksjonen av strøm. Men i Norge er disse kildene mindre utbredt sammenlignet med fornybare energikilder, som vannkraft, vindkraft og solenergi. De viktigste fornybare energikildene i Norge inkluderer:

  • Vannkraft: Norges vannkraftverk utnytter landets rike vannressurser, og er hovedkilden til elektrisitet i landet. Disse anleggene er spesielt utformet for å maksimere effektiviteten av landets unike topografi og hydrologi.
  • Vindmøller: Vindkraft utgjør en voksende del av energimiksen i Norge. Utviklingen av vindparker bidrar til økt fornybar energiproduksjon, og diversifiserer energikildene bort fra tradisjonell vannkraft.
  • Solceller: Selv om solenergi utgjør en mindre andel av Norges energimiks, øker interessen og investeringen i solcelleteknologi, noe som styrker landets forpliktelse til fornybar energi og bærekraft.

I Norge jobber vi kontinuerlig med å øke andelen av fornybare energikilder i vår energimiks for å redusere vår avhengighet av fossile brennstoffer. Dette bidrar ikke bare til et mer miljøvennlig samfunn, men også til Norges ambisjon om å være et grønt og bærekraftig land.

Forbruk og Distribusjon av Strøm

Statnett er ansvarlig for å administrere og vedlikeholde strømnettet i Norge. Vi samarbeider med lokale nettselskaper og strømleverandører for å sikre en stabil og pålitelig forsyning av elektrisitet til våre kunder og forbrukere.

Som energinett er vår oppgave å balansere tilbud og etterspørsel av elektrisitet i markedet, samt håndtere import og eksport av elektrisitet over landegrensene. Dette gjøres ved hjelp av et sofistikert transmisjonsnett og et effektivt distribusjonsnett. Vi sikrer også forsyningssikkerhet ved å overvåke elsystemet og håndtere eventuelle problemer som måtte oppstå.

Det overordnede strømnettet er ansvarlig for transport av strøm fra produsenter til kunder. Dette inkluderer både distribusjonsnettet, som distribuerer elektrisitet lokalt, og transmisjonsnettet, som transporterer elektrisitet over lengre avstander. Statnett overvåker datakommunikasjonen mellom strømleverandører, nettselskaper og en sentral datahub for å sikre nøyaktige målinger av forbruks– og produksjonsdata, og dermed skape gjennomsiktighet i strømmarkedet og markedspriser.

Noen av de primære kildene til elektrisitet i Norge omfatter følgende:

  • Vannkraft
  • Vindmøller
  • Solenergi

Forbruket av elektrisitet varierer gjennom dagen og over sesongene. Vi arbeider kontinuerlig for å håndtere disse svingningene og sikre en stabil forsyning til alle forbrukere. En vesentlig del av dette arbeidet inkluderer å overvåke og justere eldeklarasjonen for å sikre at vi oppfyller våre miljømessige mål og forpliktelser.

Statnett spiller en sentral rolle i å sikre et pålitelig og bærekraftig strømforbruk for alle norske borgere. Vi koordinerer tett med strømleverandører og nettselskaper samt med våre naboland for å optimalisere våre energiressurser og minimere vår miljøpåvirkning.

Økonomiske aspekter av strøm

Når det gjelder økonomiske aspekter av strøm i Norge, er det flere viktige faktorer å vurdere. Strømprisen i Norge måles typisk i øre per kilowatt-time (øre/kWh), og denne prisen inkluderer kostnader for produksjon og distribusjon av strømmen, samt vedlikehold av strømnettet. Prisen på strøm kan variere avhengig av en rekke faktorer i strømmarkedet og prisen på de anvendte energikildene.

Det har vært betydelige prisforskjeller mellom ulike energikilder. For eksempel, grønn strøm fra fornybare kilder som vind- og solenergi kan ha en høyere pris enn strøm produsert fra fossile brennstoffer. Dette skyldes ofte høyere kostnader for produksjon og distribusjon på kort sikt. På lengre sikt kan det imidlertid være økonomiske besparelser ved å overgå til grønn strøm.

Transmisjonsnettet, som er ansvarlig for å levere strøm til hjem og bedrifter, krever kontinuerlig vedlikehold og oppgraderinger. Disse kostnadene er inkludert i strømprisen. Skatter og avgifter er også en del av strømkostnadene.

Flere faktorer har påvirket prisene, inkludert produksjon av fornybar energi som varierer med værforhold, prisendringer på fossile brennstoffer, samt import og eksport av strøm mellom land. Norges integrasjon i det europeiske energimarkedet gjør at strømprisene i landet også påvirkes av energisituasjonen i Europa.

For å få mest mulig verdi for pengene våre samtidig som vi støtter en grønnere energifremtid, kan vi vurdere å inngå kontrakter med strømleverandører som tilbyr grønn strøm til konkurransedyktige priser. Dette vil bidra til å fremme utviklingen av fornybare energikilder og redusere vår avhengighet av fossile brensler.

Kraftproduksjon i Forskjellige Land

I løpet av de siste årene har elektrisitetsproduksjonen i land som Danmark, Norge, Sverige og Tyskland utviklet seg betydelig. Vi har sett en økende andel av fornybare energikilder som vind og sol, som bidrar til en mer bærekraftig energiforsyning.

I Norge er vannkraft den primære kilden til elektrisitetsproduksjon. Landet har flere store vannkraftverk som utnytter de rike vannressursene i det norske landskapet. Vannkraft utgjør om lag 88% av Norges totale elektrisitetsproduksjon, noe som gjør Norge til en av verdens ledende produsenter av fornybar energi.

Sverige har også en betydelig andel fornybare energikilder i sin elektrisitetsproduksjon. Svensk elektrisitetsproduksjon er i stor grad basert på vannkraft og kjernekraft, som til sammen utgjør omtrent 80% av den totale energimiksen. I tillegg er det en økende andel av vindkraft og biomasse som bidrar til den svenske elektrisitetsproduksjonen.

I Danmark har det også vært en betydelig utvikling innen elektrisitetsproduksjonen. En stor del av strømmen kommer fra vindmøller og solceller, som samler inn fornybare energikilder. Vindkraft utgjør omtrent 50% av den danske elektrisitetsproduksjonen. I tillegg er det danske produsenter som bruker sentrale kraftvarmeverk og desentraliserte kraftvarmeverk for å generere elektrisitet ved bruk av kull, olje, halm, naturgass, biogass, biomasse og avfall.

Tyskland har en variert elektrisitetsproduksjon som inkluderer både fornybare og fossile energikilder. Tyskland jobber aktivt for å øke sin andel av fornybar energi og har derfor investert betydelig i vindenergi og solceller. Selv om landet fortsatt er avhengig av fossile brennstoffer, er det en klar tendens mot en mer bærekraftig og renere energiforsyning.

Generelt samarbeider de nevnte nord-europeiske landene tett innen elektrisitetsproduksjon og handel med elektrisitet. Dette betyr at vi ofte handler strøm med hverandre og sender overskuddsstrøm mellom landene, noe som bidrar til en mer stabil og fleksibel energiforsyning i regionen.

Miljømæssige Konsekvenser

For å forstå de miljømessige konsekvensene av ulike energikilder i Norge, kan vi vurdere hvordan landets elektrisitetsproduksjon påvirker miljøet.

Vannkraft er hovedkilden til Norges elektrisitetsproduksjon, og utgjør omtrent 88% av totalproduksjonen. Vannkraftverk i Norge har et lavt karbonavtrykk sammenlignet med mange andre land, delvis på grunn av det kalde klimaet og lite organisk materiale i reservoarene, noe som minimerer metanutslipp​​.

Vindkraft er også en viktig del av den norske energimiksen og har økt betydelig i kapasitet de siste årene. Mens vindkraft er en ren energikilde, har utbyggingen av vindkraftverk i noen tilfeller møtt motstand fra samiske samfunn, som er bekymret for virkningene på tradisjonelle leveområder og reinbeite​​.

Den norske regjeringen har implementert en rekke politikker for å redusere utslipp fra fossile brennstoffer og øke bruken av fornybar energi. Dette inkluderer støtte til energieffektivitetsprosjekter, insentiver for bruk av elektriske kjøretøy, og mål om å redusere energiintensiteten i økonomien​​.

Selv om Norge hovedsakelig produserer strøm fra fornybare kilder, er landet også en stor eksportør av olje og gass, noe som bidrar til globale klimautslipp. Det er viktig å balansere innenlandske miljøtiltak med den globale påvirkningen av Norges eksport av fossile brennstoffer​​.

I sum viser dette at Norge tar betydelige skritt mot en mer bærekraftig energifremtid, men også at det fortsatt er utfordringer knyttet til både lokale miljøpåvirkninger og global klimaendring.

Oppsummering

I denne oppsummeringen vil vi kort gjennomgå sentrale emner som utvikling, marked, naboland, sertifikater, avgifter, rammer, gassnett og betaling i forhold til hvor strømmen kommer fra i Norge.

I løpet av de siste årene har det vært en kontinuerlig utvikling innen norske energikilder og strømproduksjon. Vi har sett en økning i bruken av fornybare energikilder som vindmøller og solceller, noe som bidrar til å gjøre strømproduksjonen mer miljøvennlig.

Det norske energimarkedet er i økende grad preget av konkurranse, noe som gir flere valgmuligheter for forbrukerne. Norge er også koblet til elektrisitetsnettet i våre naboland, noe som gjør det mulig for oss å importere og eksportere strøm. Dette betyr at når Norge produserer mer strøm enn vi kan bruke, kan vi eksportere overskuddsstrøm til andre land.

For å sikre at strømmen vi bruker er så grønn som mulig, finnes det sertifikater for energikilder. Disse sertifikatene gjør det mulig for forbrukere og bedrifter å velge strøm fra bestemte energikilder og vite hvor strømmen kommer fra.

Avgifter og skatter på elektrisitet er også en viktig faktor i det norske elektrisitetsmarkedet. Disse avgiftene bidrar til å finansiere overgangen til grønnere energiløsninger, samt opprettholde og investere i vår infrastruktur, som elektrisitetsnettet og gassnett.

De overordnede rammene for strømproduksjon og distribusjon i Norge er fastsatt av både nasjonale og europeiske politikker og reguleringer. Disse rammene bidrar til å sikre at vi fortsetter å få strøm fra ulike kilder og samtidig reduserer vår avhengighet av fossile brensler.

Når det gjelder betaling for strøm, er det ulike faktorer som påvirker prisen på elektrisitet i Norge, som tilbud og etterspørsel, produksjonskostnader og avgifter. Norske forbrukere betaler vanligvis ett pris for sitt strømforbruk, samt avgifter og skatter som støtter fornybare energikilder og opprettholder elektrisitetsnettet.

Oppsummert viser denne oppsummeringen at strømmen i Norge kommer fra en rekke forskjellige kilder, og at det skjer en kontinuerlig utvikling i markedet for å gjøre strømproduksjonen mer bærekraftig og miljøvennlig.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan transporteres elektrisitet over lange avstander?

I Norge blir elektrisitet transportert over lange avstander via høyspentledninger og kabler som er en del av strømnettet. Disse ledningene og kablene forbinder kraftverk og distribusjonsstasjoner med hverandre og sørger for å levere strøm til ulike områder og forbrukere.

Hvordan er Norges energiforbruk fordelt blant ulike kilder?

Norges energiforbruk er fordelt på ulike energikilder, inkludert fornybare energikilder som vann- og vindkraft, samt fossile brensler som olje og naturgass. Elektrisitet er det mest brukte energiproduktet i Fastlands-Norge, og det har vært en sterk vekst i bruk av fornybar energi de siste årene.

Hvor stor er andelen av grønn energi i Norges strøm?

Andelen av grønn energi i Norges strømproduksjon er betydelig, med vannkraft som den dominerende kilden. Vindkraft og solenergi bidrar også til energimiksen, selv om deres andel fortsatt er relativt liten sammenlignet med vannkraft.

Hvor mye strøm kommer fra vindmøller i landet?

I 2021 hadde Norge en installert vindkraftkapasitet på 4,649 MW, og vindkraftverkene produserte 11.8 TWh, noe som utgjorde omtrent 8.5% av landets totale strømbehov1.

Hvor utnyttes fornybar energi i Norge?

Fornybar energi i Norge utnyttes på ulike måter og steder. Vannkraft er utbredt over hele landet og er hovedkilden til elektrisitet. Vindkraftanlegg finnes i flere deler av landet, og bruk av solenergi er økende, selv om den fortsatt utgjør en mindre del av energiproduksjonen.

Hvordan kommer strømmen frem til forbrukerne?

Strømmen kommer frem til forbrukerne via strømnettet, som består av høyspentledninger, transformatorstasjoner, distribusjonsstasjoner og lavspenningsledninger. Strømnettet sørger for at strømmen fra ulike energikilder blandes sammen og leveres til forbrukernes hjem og virksomheter.

Kilder

  1. Electricity production 2 3

Denne guiden er forfattet av:

Marie Beck Hairing Enemark
Spesialiserer seg i å skrive guider om elektrisitet og elbiler

Utdanning:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-student ved Aarhus Universitet

Forfatter & eier

Se profil