SAMMENLIGN STRØMPRISER NEMT OG HURTIGT

Energiproduksjon fra vindmøller forklart

Forside > Guides > Energiproduksjon fra vindmøller forklart

Oppdatert: 27. mars 2024

I dagens verden er fornybar energi avgjørende for å kunne redusere miljøbelastningen og støtte bærekraftig utvikling. Vindmøller er blant de mest utbredte og effektive fornybare energikildene. Men hvor mye strøm lager en vindmølle egentlig?

A windmill generates electricity in a vast, open field, surrounded by rolling hills and a clear blue sky

Vindmøllers kapasitet avhenger av flere faktorer, inkludert størrelse, rotorområde og vindforholdene i området. Ved å forstå disse variablene, blir det lettere å få en ide om hvor mye strøm en enkelt vindmølle kan generere.

For å beregne strømproduksjonen fra en vindmølle, benytter vi oss av vindturbinens kapasitetsfaktor. Kapasitetsfaktoren gir oss en prosentandel som representerer hvor mye av den teoretiske maksimale effekten som faktisk blir produsert.

Grunnleggende om vindmøllers strømproduksjon

A wind turbine spins in a vast open field, harnessing the power of the wind to generate electricity. The blades rotate gracefully as they capture the energy from the air

Vindmøller er en viktig del av det grønne skiftet vi ser i verden i dag. I denne seksjonen skal vi kort se på hvordan vindmøller produserer strøm og hvilke faktorer som påvirker deres ytelse.

Kapasitet og effektivitet

Hovedkomponentene i en vindmølle er rotoren, som har flere blader, og en generator som konverterer rotasjonen til elektrisk energi. Vindmøllens kapasitet og effektivitet er avhengige av flere faktorer:

 • Rotorstørrelse: Jo større rotorbladene er, desto mer vind kan vindmøllen utnytte for å generere strøm. Dette betyr at vindmøllens kapasitet og effektivitet øker med større rotorblader.

 • Vindhastighet: Effektiviteten til en vindmølle er direkte proporsjonal med vindhastigheten. Mer vind betyr mer energi som kan omdannes til strøm.

 • Lufttetthet: Vindmøllens ytelse påvirkes også av lufttettheten. Tynnere luft (som på høyder) gir mindre motstand, noe som gjør at vindmøllen kan generere mer strøm med samme mengde vind.

 • Generator: Generatorens effektivitet og kvalitet har stor innvirkning på hvor mye elektrisk energi som kan produseres.

Det er viktig å merke seg at effektiviteten til en vindmølle aldri kan være 100 %, på grunn av fysikkens lover, spesielt Betz’ lov.

Gjennomsnittlig produksjon

De faktiske strømproduksjonen til en vindmølle varierer avhengig av vindforholdene og hvor den er plassert. Men vi kan anslå den gjennomsnittlige produksjonen ved hjelp av følgende faktorer:

 • Kapasitetsfaktor: Dette er en beregning av hvor mye strøm vindmøllen produserer i forhold til sin maksimale kapasitet. Kapasitetsfaktoren vil være høyere i områder med mer vind og lavere i områder med mindre vind.

 • Effekt: Dette er den elektriske energien som vindmøllen kan produsere, målt i Megawatt (MW). Det er ofte gitt på vindmøllens spesifikasjoner, og dette vil være en faktor i de samlete strømproduksjonen.

 • Produksjonstid: Hvor mange timer i løpet av et år som vindmøllen effektivt produserer strøm.

Gitt disse faktorene, kan vi beregne den gjennomsnittlige strømproduksjonen for en vindmølle ved å multiplisere kapasitetsfaktoren med effekten og produksjonstiden:

Gjennomsnittlig produksjon = Kapasitetsfaktor x Effekt x Produksjonstid.

I Norge er kapasitetsfaktoren for vindmøller mellom 30-40%. Dette betyr at en vindmølle med en kapasitet på 3 MW vil kunne produsere mellom 9 og 12 GWh (gigawattimer) strøm i løpet av et år, under gjennomsnittlige vindforhold.

Faktorer som påvirker strømproduksjonen

Vindhastighet

En av de mest kritiske faktorene for produksjon av elektrisitet i en vindmølle er vindhastigheten. Vindhastigheten bestemmer mengden av energi som kan utvinnes fra vindkraft. Generelt øker mengden av energi som produseres av en vindmølle eksponentielt med økningen i vindhastighet. For eksempel, hvis vindhastigheten dobles, vil energiproduksjonen øke med en faktor på åtte (vindhastighet^3).

Vindmøllens størrelse og design

Vindmøllens størrelse og design spiller også en viktig rolle i strømproduksjonen. Rotorens diameter er direkte relatert til hvor mye energi den kan fange. En større rotor vil kunne fange mer vind og dermed produsere mer strøm. Designet av vindmøllen kan også påvirke ytelsen, inkludert aerodynamikk, vingeprofil og plassering av generator og gir. Her er noen eksempler på hvordan ulike designelementer kan påvirke strømproduksjonen:

 • Vingeprofil: En spesialdesignet vingeprofil kan redusere luftmotstanden og øke effektiviteten i energiproduksjonen.
 • Nacelle: Nacellen, som er plasseringen av generator og gir, kan enten være optimert for vektbesparelse eller kraftoverføring, avhengig av vindmøllens størrelse og plassering.

Geografisk plassering

Geografisk plassering har også stor innvirkning på strømproduksjonen fra vindmøller. Faktorer som å vurdere inkluderer vindforholdene og frekvensen av ulike vindhastigheter på stedet. Enkelte steder kan ha stabilere vindforhold, noe som kan resultere i jevnere og mer forutsigbar strømproduksjon.

 • Høyde: Vindmøller som er plassert i høyere høyder kan dra nytte av kraftigere og mer stabil vind, noe som øker effektiviteten og reduserer nedetiden på grunn av lav vind.
 • Terreng: Terrenget rundt vindmøllene kan påvirke vindhastigheten og retningen. For eksempel kan vindmøller plassert i kupert terreng oppleve mer turbulent vind og lavere energiproduksjon.

Ved å ta hensyn til disse faktorene kan vi være best mulig forberedt på å maksimere vindmøllenes strømproduksjon og investere i den mest effektive teknologien for å utnytte vindkraften på forskjellige geografiske steder.

Sammenligning med andre energikilder

Fornybar vs. ikke-fornybar energi

Når vi sammenligner vindkraft med andre energikilder, er det viktig å skille mellom fornybar og ikke-fornybar energi. Fornybar energi er energi fra kilder som naturlig repleneres og er uuttømmelige, som vind, sol, vann og biomasse. I motsetning til dette, kommer ikke-fornybar energi fra kilder som er begrensede og vil til slutt bli uttømt, som kull, olje og gass.

Vi kan liste opp noen fordeler og ulemper for hver energikilde:

Vindkraft

 • Pros:
  • Uuttømmelig og fornybar
  • Ingen utslipp av klimagasser under produksjon
  • Relativt lavt miljøavtrykk
 • Cons:
  • Variabel produksjon avhengig av vindforhold
  • Visuell og støy forurensning i naturlandskap

Kull, olje og gass

 • Pros:
  • Stor og pålitelig energiproduksjon
  • Gjennomprøvd og langvarig infrastruktur
 • Cons:
  • Ikke-fornybar og begrenset tilgang
  • Høy klimagassutslipp og miljøpåvirkning

Effektivitet sammenlignet med solenergi

Vindkraft og solenergi er begge fornybare energikilder og viktige alternativer for å redusere avhengighet av fossile brensler. Men de har hver sin effektivitet og pålitelighet.

Effektiviteten til sol- og vindenergi kan variere betydelig basert på geografiske forhold, som solstråling og vindstyrke. Så, for å gi et tydeligere bilde av deres effektivitet, la oss sammenligne energiproduksjonen per kvadratmeter for hver teknologi:

EnergikildeEnergiproduksjon per m^2 (kWh/m^2/år)
Solceller100-200
Vindturbiner200-300

Som vi ser i tabellen ovenfor, kan vindkraft produsere mer energi per kvadratmeter sammenlignet med solenergi. Men det er viktig å merke seg at hver energikilde har sine unike fordeler og utfordringer. For eksempel, solenergi er en mer forutsigbar energikilde, mens vindkraft kan være mer effektiv i større høyder og offshore vindparker. I tillegg har hver energikilde forskjellige miljøpåvirkninger og kostnader for installasjon og drift.

Det optimale valget mellom vindkraft og solenergi vil derfor avhenge av lokale ressurser, investeringskostnader og miljøhensyn. Det er viktig å utnytte kombinasjonen av fornybare energikilder for å tilpasse oss et mer bærekraftig energisystem.

Praktiske eksempler på vindmølleproduksjon

Case-studier fra Norge

I Norge har vi flere interessante case-studier som viser hvor mye strøm en vindmølle kan produsere. For eksempel, Fosen Vind som ligger delvis i Trøndelag og delvis i Møre og Romsdal. Dette vindkraftprosjektet omfatter seks vindparker og har en samlet effekt på 959 MW. Fosen Vind-prosjektet forventes å produsere om lag 3,6 TWh fornybar energi per år når det er ferdigstilt.

Et annet eksempel er Lista vindkraftverk, som ligger i Agder. Dette vindkraftverket har en kapasitet på 71,3 MW og består av 31 vindmøller. Lista vindkraftverk har en årlig produksjon på om lag 220 GWh.

Gjennomsnittlig årlig produksjon per vindmølle

For å illustrere variasjonen i strømproduksjon fra en vindmølle, kan vi se på noen gjennomsnittstall for å få et bedre bilde. Her ser vi på et gjennomsnitt av ulike vindmøller i Norge og deres samlede årlige produksjon.

VindmøllemodellKapasitet (MW)Årlig produksjon (GWh)
Siemens SWT-3.6-1303,610,4
Vestas V117-3.453,4510,0
Enercon E-126 EP43,511,2

Basert på disse tallene kan vi se at en enkelt vindmølle produserer i gjennomsnitt mellom 10,0 GWh og 11,2 GWh strøm per år, avhengig av vindmøllemodellen. Det er viktig å merke seg at dette er gjennomsnittstall og at faktisk produksjon kan variere avhengig av vindforhold, plassering, og vedlikehold.

Denne guiden er forfattet av:

Marie Beck Hairing Enemark
Spesialiserer seg i å skrive guider om elektrisitet og elbiler

Utdanning:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-student ved Aarhus Universitet

Forfatter & eier

Se profil