SAMMENLIGN STRØMPRISER NEMT OG HURTIGT

Beregn månedens strømkostnader: En enkel oversikt

Forside > Guides > Beregn månedens strømkostnader: En enkel oversikt

Oppdatert: 27. mars 2024

Når det gjelder strømpriser, er det mange faktorer som påvirker hvor mye det koster for strøm hver måned. I Norge er prisen på strøm et resultat av både nasjonale og internasjonale forhold. I denne artikkelen diskuterer vi de viktigste faktorene som påvirker strømkostnadene og gir et overblikk over gjennomsnittlige månedlige utgifter for strøm i norske husholdninger.

A monthly electricity bill lies on a kitchen counter, surrounded by appliances and a glowing light bulb

Først og fremst er det viktig å vite at prisen på strøm varierer gjennom året. Prisen påvirkes av tilbud og etterspørsel, derfor er prisen ofte høyere om vinteren når etterspørselen etter strøm er større. I perioder med høy etterspørsel kan prisen på strøm stige betydelig, noe som resulterer i høyere strømregninger for forbrukerne.

En annen faktor som påvirker strømprisene, er energikilden som brukes for å produsere strømmen. Norge er kjent for sin vannkraft, som utgjør omtrent 98% av strømproduksjonen i landet. Selv om vannkraft er en fornybar og miljøvennlig energikilde, påvirkes produksjonen og prisen av værforhold og nedbørsmengder. Dette kan føre til prisvariasjoner på månedlig basis.

Gjennomsnittlig strømpris i Norge

A simple room with a desk, computer, and a lit lamp. The electric meter on the wall shows usage and the monthly bill

I denne delen vil vi se på gjennomsnittlig strømpris i Norge, og undersøke hvordan prisen varierer gjennom året og mellom ulike regioner.

Prisvariasjoner gjennom året

Strømprisen i Norge varierer ofte gjennom året avhengig av flere faktorer som energietterspørsel og tilgjengelig vannkraft. Generelt kan vi dele året inn i følgende perioder med forskjellige prisnivåer:

 • Vinter (desember-februar): Høyere priser på grunn av økt etterspørsel etter oppvarming og mørketid
 • Vår (mars-mai): Moderate priser ettersom etterspørselen gradvis avtar og tinevann øker tilgjengelig vannkraft
 • Sommer (juni-august): Lavere priser på grunn av lavere etterspørsel og mye sollys
 • Høst (september-november): Prisene begynner å stige igjen grunnet økt etterspørsel og lavere tilgjengelig vannkraft

Det er viktig å merke seg at disse prisvariasjonene ikke er faste og kan variere avhengig av varierende forhold.

Regionale forskjeller

I Norge er det også regionale forskjeller i strømprisen. Dette skyldes ulike faktorer som befolkningstetthet, avstand fra kraftverk og overføringsstruktur. Her er en kort oversikt over noen regionale variasjoner:

 1. Sør-Norge (Oslo, Kristiansand): Generelt lavere priser grunnet høyere konsentrasjon av kraftverk i disse områdene
 2. Vest-Norge (Bergen, Stavanger): Moderate priser, til tross for god tilgang på vannkraft, på grunn av høyere etterspørsel og overføringskostnader
 3. Midt-Norge (Trondheim): Priser omtrent på linje med gjennomsnittet for hele landet
 4. Nord-Norge (Tromsø, Bodø): Høyere priser på grunn av høyere overføringskostnader og mindre tilgjengelig vannkraft

Det er viktig å poengtere at disse prisene kan variere over tid og er ikke garantert å være representative for alle husholdninger i disse regionene.

Beregning av månedlig strømforbruk

Forbruk i en gjennomsnittlig husholdning

Når vi beregner månedlig strømforbruk, er det viktig å ha en forståelse av hvor mye strøm en gjennomsnittlig husholdning bruker. Ifølge Statistisk sentralbyrå, ligger det gjennomsnittlige årlige strømforbruket for en norsk husholdning på omtrent 20 000 kWh. Dette tilsvarer rundt 1 667 kWh per måned. Selvfølgelig vil forbruket variere avhengig av blant annet boligens størrelse, antall beboere og energieffektiviteten til boligen og elektriske apparater.

Her er en enkel oversikt over månedlig strømforbruk for en gjennomsnittlig husholdning:

MånedStrømforbruk (kWh)
Januar2000
Februar1800
Mars1600
April1400
Mai1200
Juni1000
Juli900
August1000
September1200
Oktober1400
November1600
Desember1800

Innvirkning av elektriske apparater

Elektriske apparater har en betydelig innvirkning på strømforbruket i en husholdning. Det er derfor viktig å være klar over hvilke apparater som bruker mest strøm og vurdere deres energieffektivitet. Noen av de mest energikrevende apparatene i en husholdning inkluderer:

 • Oppvarming (elektriske ovner, varmepumper, gulvvarme)
 • Varmtvannsberedere
 • Kjøleskap og frysere
 • Vaskemaskiner og tørketromler
 • Oppvaskmaskiner
 • Belysning

Vi anbefaler at du fokuserer på å implementere energisparende tiltak for disse apparatene først, ettersom de utgjør en betydelig del av det totale strømforbruket. Dette kan inkludere å bytte til energieffektive modeller, bruke apparater på lavere temperaturinnstillinger, og slå av apparater når de ikke er i bruk.

Sparetips for å redusere strømkostnader

Energisparende tiltak i hjemmet

For å redusere strømkostnadene er det flere energisparende tiltak vi kan ta i bruk i hjemmet. Noen av disse inkluderer:

 • Isolering og tetting: Et godt isolert og tett hus vil redusere varmetap og bidra til lavere strømforbruk. Vi kan for eksempel forsegle vinduer og dører, og legge til ekstra isolasjon i vegger, gulv og tak.
 • Effektive apparater: Vi bør velge energieffektive apparater som hvitevarer og belysning. Se etter energimerket når vi kjøper nye produkter, da dette indikerer energieffektiviteten.
 • Riktig temperaturinnstilling: En annen metode for å spare strøm er å senke temperaturen i hjemmet med 1-2 °C. Dette kan redusere strømforbruket med opptil 10%.
TemperaturBesparelse
22 °C0 %
21 °C5 %
20 °C10 %
 • Unngå standby-forbruk: Vi bør slå av apparater når de ikke er i bruk, og koble fra ladere når de ikke lenger lader. Standby-forbruk kan utgjøre en stor andel av strømforbruket i hjemmet.

Valg av strømleverandør

Det å velge riktig strømleverandør kan også bidra til å redusere strømkostnadene. Her er noen punkter vi bør vurdere:

 1. Vanligvis er det flere leverandører å velge mellom, så det lønner seg å sammenligne priser og kontrakter for å finne den som passer best for vårt forbruk.
 2. For å få informasjon om ulike leverandører og prisalternativer kan vi benytte oss av sammenligningstjenester slik som elpris.no eller kraftpriser.no.
 3. Vi bør også vurdere om leverandøren tilbyr miljøvennlig strøm. Dette kan være et viktig hensyn for å redusere både vår egen miljøpåvirkning og strømkostnader.

Ved å ta i bruk disse energisparende tiltakene og vurdere strømleverandør, er vi godt på vei til å redusere strømkostnadene og få kontroll over vårt eget strømforbruk.

Forståelse av strømregningen

Strømregningen kan virke kompleks, men ved å forstå de ulike komponentene kan vi få en bedre oversikt over hvordan vi kan redusere våre utgifter. Her vil vi se på de to hovedkategoriene av kostnader vi finner på strømregningen: fastledd og variable kostnader, samt nettleie og offentlige avgifter.

Fastledd og variable kostnader

Fastleddet er en fast månedlig pris som ikke endres uavhengig av strømforbruket. Dette dekker kostnadene strømleverandøren har for å levere strøm til oss, og er vanligvis inkludert i avtalen vi har med strømleverandøren. På den andre siden består de variable kostnadene av strømprisen per kilowattime (kWh) og energiforbruket vårt. Her er en enkel oversikt over hvordan strømutgiftene kan beregnes:

Fastledd (kr/mnd)Strømpris (kr/kWh)Forbruk (kWh)Totale utgifter
300.501000530

Nettleie og offentlige avgifter

Nettleien er en annen avgift som vises på strømregningen, og betales til strømnettselskapet i området vårt. Nettleien dekker kostnadene for å bygge, vedlikeholde og forvalte strømnettet, og inkluderer både faste og variable kostnader. De offentlige avgiftene er en del av strømregningen og består av elsertifikat og forbruksavgift.

Elavgifter og moms utgjør også en betydelig del av strømregningen. Disse avgiftene er fastsatt av myndighetene og går til å dekke kostnadene for infrastruktur, miljøtiltak og fornybar energi, samt inntekt til statskassen.

For å oppsummere er nøkkelen til å redusere strømutgifter å forstå de ulike komponentene i strømregningen og velge en passende strømavtale. I tillegg kan vi redusere vårt energiforbruk gjennom energisparetiltak og investere i energieffektive apparater og belysning, som vil resultere i lavere variable kostnader og sparte penger i det lange løp

Denne guiden er forfattet av:

Marie Beck Hairing Enemark
Spesialiserer seg i å skrive guider om elektrisitet og elbiler

Utdanning:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-student ved Aarhus Universitet

Forfatter & eier

Se profil