SAMMENLIGN STRØMPRISER NEMT OG HURTIGT

En dybdegående titt på vannkraftverk i Norge

Forside > Guides > En dybdegående titt på vannkraftverk i Norge

Oppdatert: 27. mars 2024

I Norge er vi privilegerte med et landskap som er ideelt for utnyttelse av vannkraft. Vannkraftverk har vært en viktig energikilde for oss siden tidlig på 1900-tallet, og utgjør i dag en stor del av vår energiproduksjon. Gjennom bruk av vannkraftverk kan vi konvertere den potensielle energien i raskt rennende elver og vann til elektrisitet, noe som er av stor betydning for å møte våre energibehov på en miljøvennlig måte.

A powerful waterfall cascades down a steep mountainside in Norway, with a modern hydroelectric power plant nestled at its base

Norge har over 1 600 vannkraftverk, og landet vårt er verdens sjette største produsent av vannkraft. Disse vannkraftverkene står for om lag 95% av vår samlede energiproduksjon, noe som gjør oss til verdens mest vannkraftavhengige nasjon. Dette er ganske imponerende, med tanke på at Norge også har en rekke andre fornybare energikilder, som vind- og solkraft, samt betydelige olje- og gassreserver.

Vannkraftverkene i Norge er ikke bare viktige for vår egen energiforsyning, men også for resten av Europa. Gjennom eksport av overskuddsenergi og samarbeid med andre europeiske land, bidrar vi til en mer bærekraftig og sikker energiframtid for alle.

Historien om vannkraft i Norge

A rushing river flows through a lush, mountainous landscape, with a large hydroelectric dam in the distance. The sun shines brightly overhead, casting a warm glow on the scene

Oppstarten av vannkraftutviklingen

Vannkraften i Norge kom i gang på slutten av 1800-tallet. I 1885 ble Hønefoss kraftverk etablert, og det regnes som Norges første moderne vannkraftverk. Siden den gang har vannkraft spilt en avgjørende rolle i Norges teknologiske og økonomiske utvikling. Vi startet med å generere elektrisitet gjennom vannkraft for å møte behovet:

 1. Belysning
 2. Offentlig transport
 3. Elektrifisering av industri

Bruken av fossilt brennstoff var på den tiden allerede preget av økende drivhusgassutslipp. Vi innså behovet for å finne mer bærekraftige energikilder og vendte oss til vannkraft.

Veksten av vannkraftverk gjennom årene

Veksten av vannkraft i Norge har vært bemerkelsesverdig. Fra ett enkelt kraftverk i 1885, er det nå over 1600 vannkraftverk som til sammen dekker nesten 66% av våre energibehov. Utviklingen av vannkraftverk i Norge har bestått av flere faser:

1900-tallet:

 • Flere vannkraftverk ble bygget
 • Ekspansjon av overføringsnett for å koble til nye kraftverk

Andre verdenskrig:

 • Utbygging av vannkraftverk ble satt på vent

1950- og 60-tallet:

 • “Gullalderen” for norsk vannkraftutvikling
 • Store statlige investeringer
 • Total kapasitet nådde 10,000 MW
TiårKraftkapasitet (MW)
19502,750
19606,250
197010,000

1970-tallet:

 • Fokus skiftet fra videre utvikling til miljøhensyn

Til tross for de periodiske nedgangene og skiftet i fokus, fortsatte vannkraftutviklingen i Norge å vokse. Det har ikke bare bidratt til vår energisikkerhet, men også til Norges posisjon som en leverandør av ren energi på globalt nivå. I dag er Norge en av verdens største produsenter av vannkraft og har en ledende posisjon innen grønn energiproduksjon.

Viktigheten av vannkraft i Norges energimiks

Bidrag til nasjonal energiforsyning

Vannkraft utgjør en viktig del av Norges energimiks, og vi er heldige som kan benytte oss av denne fornybare energikilden. I Norge står vannkraft for omtrent 95 % av den totale elektrisitetsproduksjonen1. Faktisk er vi en av verdens største produsenter av vannkraft, med en årlig produksjon på rundt 140 TWh1.

Noen av de største vannkraftverkene i Norge inkluderer:

 • Røssåga vannkraftverk med en kapasitet på 1 200 MW
 • Tokke vannkraftverk med en kapasitet på 960 MW
 • Tonstad vannkraftverk med en kapasitet på 960 MW

I tillegg til å forsyne landet med ren energi, bidrar vannkraft også til økonomisk vekst. Vi eksporterer en betydelig mengde elektrisitet til våre naboland, slik som Sverige, Danmark og Storbritannia2.

Miljøvennlige aspekter ved vannkraft

Vannkraft er en av de mest miljøvennlige energikildene vi har tilgang til. Det frigir ingen direkte utslipp av CO2 eller andre klimagasser3. Ved å benytte seg av vannkraft, reduserer vi også vår avhengighet av fossile brensler, noe som er positivt for miljøet og klimaet.

En annen viktig miljøgevinst ved vannkraft er at det er en fornybar energikilde. Vannsyklusen gjør at vannet i elvene og innsjøene kontinuerlig blir fornyet, noe som betyr at vi aldri vil gå tom for denne ressursen.

Selv om vannkraft har mange miljøfordeler, finnes det også noen utfordringer. Bygging av vannkraftverk kan forårsake negative påvirkninger på lokal natur og dyreliv. Et viktig aspekt i utviklingen av nye vannkraftprosjekter er derfor å minimere disse negative effektene og fremme bærekraftig utvikling.

Store vannkraftverk i Norge

Røssåga vannkraftverk

Røssåga vannkraftverk er et av de større vannkraftverkene i Norge, og bidrar betydelig med fornybar energi i landet vårt. Det ligger ved elva Røssåga i Hemnes kommune, Nordland fylke. Røssåga kraftverk er et viktig kraftverk både for lokalområdet og nasjonalt.

Kraftverket er eid av Statkraft og har en installert effekt på 456 MW med en årlig produksjon på rundt 2200 GWh. Kraftverket har to stasjonære aggregater og to peltonturbiner, som utnytter en fallhøyde på 545 meter.

Noen av nøkkeltallene for Røssåga vannkraftverk er:

 • Installert effekt: 456 MW
 • Årlig produksjon: 2200 GWh
 • Fallhøyde: 545 meter

Toka vannkraftverk

Et annet stort vannkraftverk i Norge er Toka vannkraftverk som ligger i Sør-Norge, nærmere bestemt i Vestfold og Telemark fylke. Kraftverket utnytter vannet fra Tokkeåi og elven Vinje. Dette vannkraftverket er også eid av Statkraft og bidrar til en betydelig mengde av fornybar energi i regionen.

Toka vannkraftverk har en større installert effekt enn Røssåga, og kan produsere opp til 735 MW. Den årlige produksjonen er estimert til å være om lag 3000 GWh.

Noen viktige tall som viser kapasiteten til Toka vannkraftverk er:

 • Installert effekt: 735 MW
 • Årlig produksjon: 3000 GWh
 • Fallhøyde: 420 meter

Begge disse vannkraftverkene er viktige bidragsytere til vår hovedsakelig fornybare energiproduksjon i Norge, og bekrefter Norge som et ledende land innen vannkraftproduksjon.

Fremtiden for vannkraft i Norge

Teknologiske innovasjoner

I de kommende årene vil det være en rekke teknologiske innovasjoner som vil påvirke vannkraftsektoren i Norge. En av de mest lovende teknologiene er småskala vannkraftverk som har mindre miljøpåvirkning og er enklere å implementere. Disse anleggene kan utnytte vannstrømmen i mindre elver og bekker, og dermed gi et betydelig bidrag til Norges fornybare energikilder.

I tillegg ser vi en økende interesse for pumpekraftverk, som fungerer som store batterier og lagrer energi ved å pumpe vann opp i et høyere reservoar når det er overskudd av elektrisitet på nettet. Denne energien kan frigjøres ved å slippe vannet tilbake ned til et lavere reservoar, noe som genererer elektrisitet ved behov. Pumpekraftverk kan spille en viktig rolle i å balansere ut forsyningen av energi fra mer ustabile kilder som vind- og solkraft.

Utfordringer og muligheter

Mens det er betydelige muligheter for vekst og innovasjon innen vannkraft, er det også noen utfordringer som må adresseres. For eksempel må vi være oppmerksomme på de miljømessige konsekvensene av vannkraftutbygging, særlig når det gjelder påvirkning på vannveier, naturmangfold og lokale økosystemer.

Samtidig har Norge et stort potensial for å utnytte eksportmulighetene som både eksisterende og nye vannkraftprosjekter gir. Gitt vår betydelige kapasitet for å produsere ren og fornybar energi, kan vi hjelpe våre europeiske naboer med å oppfylle sine klimamål gjennom å levere grønn kraft.

For å oppnå maksimal nytte av våre vannkraftressurser, må vi fortsette å investere i forskning og utvikling som vil bidra til å drive frem nye teknologier og tilnærminger. Gjennom samarbeid mellom industri, myndigheter og akademia, kan vi arbeide sammen for å sikre en lys og bærekraftig fremtid for vannkraft i Norge.

Footnotes

 1. NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat, “Om vannkraft,” [https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/Vannkraft/om-vannkraft]. 2

 2. Statnett, “Kraftutveksling med utlandet”, [https://www.statnett.no/samfunnsoppdraget/vi-leverer/utveksling-av-kraft-med-utlandet/].

 3. Energifakta Norge, “Vannkraft,” [https://www.energifaktanorge.no/om-energi/energikilder/vannkraft/].

Denne guiden er forfattet av:

Marie Beck Hairing Enemark
Spesialiserer seg i å skrive guider om elektrisitet og elbiler

Utdanning:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-student ved Aarhus Universitet

Forfatter & eier

Se profil