SAMMENLIGN STRØMPRISER NEMT OG HURTIGT

Alt om spotpris på strøm og hva det betyr for deg

Forside > Guides > Alt om spotpris på strøm og hva det betyr for deg

Oppdatert: 27. mars 2024

Når vi snakker om energimarkedet, er et begrep som ofte dukker opp “spotpris”. Men hva er spotpris egentlig, og hvordan påvirker det oss som forbrukere? I denne artikkelen vil vi forklare hva spotpris er og dets relevans for strømprisene i Norge.

A bright spotlight shining on a price tag, casting a sharp shadow

Spotpris er den prisen som bestemmes for kjøp og salg av strøm på den nordiske strømbørsen, Nord Pool. Prisen fastsettes hver dag gjennom en auksjonsprosess, der strømprodusentene legger inn sine tilbud og etterspørselen fra forbrukere og andre aktører bestemmer prisen. Dette betyr at spotprisen for strøm varierer fra dag til dag og time til time, avhengig av faktorer som værforhold, produksjonskapasitet og forbruk.

For oss som strømforbrukere betyr dette at strømprisen vi betaler også påvirkes av spotprisen. Mange strømavtaler i Norge er knyttet direkte til spotprisen, noe som betyr at prisen vi betaler for strøm kan variere fra dag til dag. Ved å forstå hva spotpris er og hvordan det påvirker strømprisene, kan vi få en bedre innsikt i energimarkedet og ta mer informerte beslutninger når det gjelder vårt strømforbruk og valg av strømavtale.

Definisjon av spotpris

A lightbulb illuminating a price tag, symbolizing the concept of spot price

Hva betyr spotpris?

Spotpris refererer til den øyeblikkelige prisen på en vare eller tjeneste på et åpent marked. I energisektoren er spotpris vanligvis knyttet til prisen på elektrisitet som handles på kraftbørser, og brukes som en indikator på markedsverdien av elektrisitet i en bestemt tidsperiode. Kort sagt, spotpris er den prisen hvor produsenter og forbrukere av elektrisitet er villige til å kjøpe eller selge elektrisitet på et bestemt tidspunkt.

Hvordan fastsettes spotprisen?

For å forstå hvordan spotprisen fastsettes, er det viktig å vite at den bestemmes av tilbud og etterspørsel i markedet. Faktorer som påvirker tilbud og etterspørsel inkluderer:

 • Kraftproduksjon: Den totale mengden elektrisitet som produseres av ulike kilder i et område, som vannkraft, vindkraft, solkraft, kjernekraft og fossile brensler.

 • Forbruk: Mengden elektrisitet som forbrukes i en region, som avhenger av faktorer som befolkningstetthet, industribehov, værmønstre og sesonger.

 • Infrastruktur: Evnen til å transportere og distribuere elektrisitet effektivt over et område, inkludert overføringslinjer, distribusjonsnett og transformatorstasjoner.

 • Markedsforhold: Priser på andre energikilder, politiske beslutninger og regulatoriske rammer som påvirker produksjon, forbruk og handel med elektrisitet.

Spotprisen fastsettes også med jevne mellomrom, vanligvis for hver time, og det finnes ulike mekanismer for hvordan prisen beregnes. På kraftbørser, som Nord Pool i Norden, fastsettes spotprisen gjennom en auksjonsmodell der aktørene legger inn bud på hvor mye elektrisitet de er villige til å produsere eller konsumere for hver time. Her er et enkelt eksempel:

BudPris (NOK / MWh)Mengde (MWh)
1200100
2300200
3400300

I dette eksemplet er det tre bud, og spotprisen fastsettes der tilbudskurven møter etterspørselskurven. Hvis etterspørselen er 250 MWh, vil spotprisen bli 300 NOK / MWh, og aktørene som la inn bud 1 og 2 vil kjøpe eller selge elektrisitet til denne prisen.

Spotpris på elektrisitet

Spotpris på elektrisitet er prisen for strøm som kjøpes og selges på det kortsiktige engrosmarkedet. Spotprisen blir fastsatt daglig og kan variere mye gjennom året, avhengig av faktorer som tilgang på fornybare energikilder og etterspørsel. I denne seksjonen vil vi se nærmere på hvordan spotprisen påvirker strømregningen og fordeler og ulemper med å ha en spotprisavtale.

Hvordan påvirker spotprisen strømregningen?

Når vi har en spotprisavtale på elektrisitet, vil strømregningen vår være direkte knyttet til de daglige spotprisene. Dette betyr at strømregningen vår kan variere mye, både i løpet av en måned og over lengre perioder.

Faktorer som påvirker spotprisen inkluderer:

 • Tilgang på fornybare energikilder: Sol- og vindenergi påvirker elektrisitetsmarkedet og kan bidra til reduserte priser når tilgangen er høy.

 • Etterspørsel: Kaldere vær og økt behov for oppvarming kan føre til høyere etterspørsel etter strøm og dermed høyere priser.

 • Produksjonskapasitet: Landets totale kapasitet for strømproduksjon har også innvirkning på prisene.

Ved å følge med på spotprisene og tilpasse forbruket vårt kan vi påvirke strømregningen vår og eventuelt redusere kostnadene ved å benytte oss av strøm når prisene er lave.

Fordeler og ulemper med spotprisavtale

Det finnes både fordeler og ulemper med å ha en spotprisavtale for elektrisitet. Her er noen av de viktigste:

Fordeler:

 1. Potensielle besparelser: På lang sikt kan vi spare penger ved å betale spotprisen, spesielt dersom vi er flinke til å tilpasse forbruket vårt til svingningene i markedet.
 2. Transparent prising: Vi betaler det strømmen faktisk koster på markedet, noe som gir en mer rettferdig og transparent pris.

Ulemper:

 1. Uforutsigbare kostnader: Spotprisen kan variere mye, noe som gjør det vanskelig å budsjettere for strømutgiftene våre.
 2. Risiko for høye priser: I perioder med høy etterspørsel og lav tilgang på fornybare energikilder kan spotprisen bli svært høy, noe som kan gi oss høyere strømregninger.

Når vi vurderer en spotprisavtale, bør vi veie disse fordelene og ulempene mot hverandre og vurdere hvordan vår egen situasjon og forbruk påvirkes av de ulike faktorene.

Spotpris i forhold til andre pristyper

Spotpris er en av flere pristyper som forbrukere kan velge mellom når de skal bestemme seg for en strømavtale. I denne delen vil vi se nærmere på hvordan spotprisen skiller seg fra fastpris og variabel pris.

Fastpris

Fastpris er en pristype der strømprisen er avtalt på forhånd og er konstant gjennom hele kontraktsperioden. Dette betyr at forbrukerne betaler den samme prisen for strøm uavhengig av svingninger i markedet.

Fordeler med fastpris:

 • Forutsigbarhet: Forbrukere kan være sikre på at strømprisen ikke vil endres under kontraktsperioden.
 • Beskyttelse mot prisstigning: Hvis spotprisen stiger, vil forbrukere med fastprisavtaler ikke bli påvirket av dette.

Ulemper med fastpris:

 • Mulighet for høyere kostnader: Hvis spotprisen faller, vil forbrukere som har en fastprisavtale gå glipp av besparelsene som en lavere spotpris gir.

Variabel pris

Variabel pris er en pristype der strømprisen varierer i henhold til svingninger i markedet. Dette betyr at forbrukerne betaler en pris for strøm som endres gjennom kontraktsperioden, avhengig av endringer i etterspørsel og tilbud.

Fordeler med variabel pris:

 • Potensiell besparelse: Hvis spotprisen faller, kan forbrukere som har en variabel prisavtale dra nytte av lavere strømpriser.
 • Fleksibilitet: Forbrukere har mulighet til å bytte strømleverandør eller kontraktstype med kort varsel, noe som kan være gunstig dersom spotprisen endrer seg.

Ulemper med variabel pris:

 • Uforutsigbarhet: Strømprisen kan endre seg ofte, noe som kan gjøre det vanskelig for forbrukere å estimere hva strømregningen vil være.
 • Risiko for prisøkning: Hvis spotprisen stiger, vil forbrukere som har en variabel prisavtale bli påvirket av dette.

I motsetning til fastpris og variabel pris, er spotpris en pristype som er basert på den gjennomsnittlige strømprisen i markedet på en bestemt dag. Spotprisen justerer seg daglig og blir ofte påvirket av faktorer som værforhold, import og eksport av strøm, og endringer i produksjonen. Slik har spotpris større samsvar med markedspris og kan gi både fordeler og ulemper for forbrukere avhengig av de rådende forholdene.

Tips for å håndtere svingninger i spotprisen

Overvåking av strømpriser

For å kunne håndtere svingninger i spotprisen anbefaler vi å følge nøye med på strømprisene. Dette kan gjøres ved å abonnere på prisvarsler, eller ved å sjekke markedet jevnlig. Vi kan sammenligne ulike strømleverandører eller nettportaler som gir oversikt over strømpriser. En tabell over historiske priser og en graf som viser prisutvikling er en god fremgangsmåte for å få et overblikk.

Eksempel på tabell:

MånedSpotpris (øre/kWh)
Jan40.5
Feb35.3
Mar42.1

Energisparingstips

For å redusere effekten av svingende spotpriser er det viktig å være bevisst på eget energiforbruk. Her er noen enkle tips for å spare energi og redusere strømregningen:

 • Senke temperaturen i rom – En reduksjon på 1°C i oppvarming kan resultere i en besparelse på 5% av energiforbruket.
 • Slå av apparater på standby – Apparater som står på standby bruker fortsatt strøm. Slå dem helt av for å spare energi.
 • Bruk energieffektive apparater – Velg produkter med A+++ energimerking. Disse er mer energieffektive og vil bidra til lavere strømforbruk.
 • Bytt til LED-lys – LED-pærer bruker opptil 90% mindre energi enn tradisjonelle lyspærer og har lengre levetid.

Ved å ta i bruk disse enkle, men effektive tipsene, kan vi redusere vårt strømforbruk og minske svingningene i spotprisen på lang sikt.

Denne guiden er forfattet av:

Marie Beck Hairing Enemark
Spesialiserer seg i å skrive guider om elektrisitet og elbiler

Utdanning:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-student ved Aarhus Universitet

Forfatter & eier

Se profil